Selexion Clix Demuynck - gebouw
scanners
winkel-1254
winkel-1256
winkel-1258
winkel-1269
winkel-1298
winkel-1304
winkel-1332
winkel-1337
winkel-1345
Mijn bestelling
0 producten
 
Totaal (incl.)
0,00
Naar winkelmand

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

Selexion clix Demuynck (handelsnaam) – Foto Geert Demuynck bvba (maatschappelijke benaming)
roterijstraat 47-49 te 8790 Waregem (maatschappelijke zetel)
KBO 0456.537.626

info@demuynck-media.be
tel 056 60 39 39
fax 056 61 14 87

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van Foto Geert Demuynck, een bvba met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem (België), roterijstraat 47-49, KBO BE0456.537.626, RPR Kortrijk, (hierna 'Selexion Clix Demuynck') biedt haar klanten de mogelijkheid om bij Selexion Clix Demuynck online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Selexion Clix Demuynck online-assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij Selexion Clix Demuynck.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Selexion Clix Demuynck duidt er uitdrukkelijk op dat de algemene voorwaarden met betrekking tot de winkelverkoop afwijken van de algemene voorwaarden van de online webshop.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Indien transport-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Onze prijzen worden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van offerte of bestelling. Ook zonder voorafgaandelijk akkoord van de klant, zijn deze prijzen herzienbaar door Selexion Clix Demuynck indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van levering of facturatie gestegen zijn.

De Selexion Clix Demuynck prijzen zijn enkel van toepassing bij contante betaling of betaling met bancontact of kredietkaart. Online aankopen kunnen enkel worden betaald met de op de webshop beschikbare methodes.

De online vermelde prijzen zijn onderhevig aan dagelijkse schommelingen en zijn geldig voor Belgische klanten. Het is mogelijk dat de online vermelde prijzen vermeerderd dienen te worden met specifieke taksen, voorzien door de wetgever.

Indien de klant verzoekt om de goederen aan huis te leveren zal de bestelling vermeerderd worden met 15,00€ (inclusief btw) transportkosten voor leveringen binnen de Belgische landgrenzen en verzendingen van maximaal 10kg. Voor leveringen in het buitenland of verzendingen van meer dan 10kg wordt een afzonderlijke offerte opgemaakt.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Weergegeven afbeeldingen of specificaties zijn geenszins bindend en enkel bedoeld om een voorstelling van het aangeboden artikel te geven.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

De inhoud van de Selexion Clix Demuynck webshop wordt beheerd door een externe partner.

Selexion Clix Demuynck is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Selexion Clix Demuynck is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Selexion Clix Demuynck kan niet verantwoordelijk worden gesteld noch voor de inhoud, noch voor het privacybeleid van eventuele gekoppelde publicaties of websites van derden.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Selexion Clix Demuynck.

Selexion Clix Demuynck is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Toezending van folders, publicaties of prijslijsten verplichten Selexion Clix Demuynck niet tot levering.
Selexion Clix Demuynck streeft naar een optimale beschikbaarheid van de in publicaties weergegeven producten. Desondanks kan een voorraad uitgeput zijn door overmacht of enorm succes. Selexion Clix Demuynck kan geen beschikbaarheid waarborgen voor gepubliceerde einde-reeks, solden of promoties.

Offertes van Selexion Clix Demuynck zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en onder voorbehoud van beschikbare voorraad. Door snelle technologische veranderingen en onstabiele prijzen zijn de gemaakte offertes slechts heel beperkt in tijd geldig.

De online weergegeven voorraad bestaat naast de fysieke voorraad in het winkelpunt(en) ook uit de voorraad van logistieke partners. Selexion Clix demuynck kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een in de webshop foutief weergegeven voorraad.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Selexion Clix Demuynck assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een schriftelijke bevestiging ontvangt van Selexion Clix Demuynck en mits het betalen van het volledig verschuldigde bedrag. Online betalingen kunnen enkel met de online vermelde methodes worden uitgevoerd.

Elke annulering van een bestelling dient per brief of via een geldig e-mailadres te gebeuren. Bij gebrek aan een geldig e-mailadres is Selexion Clix Demuynck in geen geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook. Eventuele terugbetaling zal geschieden per overschrijving naar een door de klant opgegeven bankrekening.

Een annulering van een online bestelling is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Selexion Clix Demuynck.

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Elke aansprakelijkheid van Selexion Clix Demuynck wegens niet of vertraagde levering en/of uitvoering wordt uitgesloten. Overschrijding van de leveringstermijn ontheft de koper niet van zijn verplichtingen. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, ontheft Selexion Clix Demuynck van iedere verdere verplichting tot levering van goederen en/of diensten .

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

Alle verkopen of dienstverleningen dienen per definitie door de klant contant voldaan te worden bij afhaling met één van de beschikbare betaalmiddelen op het winkelpunt of met de beschikbare betalingsmodules voor online-aankopen. Alleen mits uitdrukkelijke toestemming van Selexion Clix Demuynck kunnen afwijkingen hierop worden toegestaan . Een eerste aankoop van een nieuwe klant dient steeds onmiddellijk te worden voldaan met één van de beschikbare betaalmiddelen.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Selexion Clix Demuynck.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Selexion Clix Demuynck te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Selexion Clix Demuynck beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 12% op het betrokken bedrag, met een minimum van 125,00 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Selexion Clix Demuynck zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Daar Selexion Clix Demuynck slechts optreedt als tussenpersoon beperkt de waarborg aangaande geleverde goederen zich in elk geval en zonder enige uitzondering tot die door de fabrikant of producent verleend.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Selexion Clix Demuynck klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Selexion Clix Demuynck.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtage-artikelen. Garantie voor software beperkt zich tot fysieke gebreken, vervanging of terugname kan enkel mits uitdrukkelijke goedkeuring van de fabrikant of producent.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Alle waarborgen zijn carry-in waarborgen en beperken zich tot het product zelf. Ophaling, transport van en naar de fabrikant of invoerder, verpakking, de-installatie van het defecte product, alsook het terugplaatsen, (her)installeren en transport van het vervangen product zijn ten laste van de koper, tenzij de garantie van de fabrikant of de gebeurlijke aangekochte uitbreiding van garantie dit anders bepaald.

De garantie is niet overdraagbaar.

Selexion Clix is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal het waardeverlies of beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welk andere handeling ook aan Selexion Clix Demuynck gevraagd, en dit zowel op als buiten onze bedrijfslokalen, evenals tijdens het transport of de plaatsing ervan.

Artikel 9: Verzakingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : de consument heeft het recht aan Selexion Clix Demuynck mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Selexion Clix Demuynck klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Selexion Clix Demuynck, roterijstraat 47-49 te 8790 Waregem. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

- artikelen die beeld- en/of audio-opnames en/of computerprogramma's bevatten door de klant opgenomen
- artikelen waarvan de verzegeling werd verbroken

Selexion Clix Demuynck zal de geretourneerde goederen binnen de 5 werkdagen na ontvangst inspecteren. Selexion Clix Demuynck zal de ontvangst enkel aanvaarden mits de goederen ons in de originele en onbeschadigde verpakking bereiken, voorzien zijn van alle origineel bijgevoegde toebehoren (verbindingskabels, handleidingen, dvd's of cd's met bijgeleverde software, voedingen, enz) en geen van bovenvermelde punten vertonen.

Selexion Clix Demuynck zal op vraag van de klant overgaan tot terugbetaling op een rekeningnummer door de klant op te geven, binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking.

Artikel 10: Privacy

Selexion Clix Demuynck verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Selexion Clix Demuynck toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, maar kan deze enkel aan derden ter beschikking stellen indien zij betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling van de klant (bvb voor levering van het bestelde product.) U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Selexion Clix Demuynck bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Selexion Clix Demuynck uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Selexion Clix Demuynck, roterijstraat 47-49 te 8790 Waregem,

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Selexion Clix Demuynck heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Selexion Clix Demuynck respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Selexion Clix Demuynck ter consultatie, wijziging of verwijdering.
Selexion Clix Demuynck maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Selexion Clix Demuynck houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Selexion Clix Demuynck.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Selexion Clix Demuynck om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Selexion Clix Demuynck Klantendienst

De Selexion Clix Demuynck klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)56 60 39 39 , via e-mail op info@demuynck-media.be of per post op het volgende adres Selexion Clix Demuynck, roterijstraat 47-49 te 8790 Waregem

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Foto Geert Demuynck bvba, met als handelsnaam Selexion Clix Demuynck. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Selexion Clix Demuynck kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Datum van opstelling : 21 september 2012

Top